Dịch vụ

Phát gạo từ thiện ở chùa Khoai tím - Long An

Ngày 13/8/2016 phát gạo từ thiện ở Chùa Phước Hội An (Chùa khoai tím) Thạnh Hóa - Long An